DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học, Cao Đẳng >
Khoa: Kế Toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8511

Nhan đề: Kế toán mua hàng và khoản phải trả người bán tại công ty TNHH Manuchar Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Hiền Hạnh
Từ khoá: Kế toán
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Manuchar Việt nam
Issue Date: 2014
Nhà xuất bản: Trường đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Báo cáo trình bày các mô tả về công việc kế toán mua bán hàng và khoản phải trả người bán đã được quan sát và thực hành tại công ty TNHH Manuchar, các chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật liên quan đến công việc đã mô tả.
Mô tả: 36 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8511
Appears in Collections:Khoa: Kế Toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kltn ke toan mua hang & khoan phai tra nguoi ban tai cty manucha vietnam.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback