DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8278

Nhan đề: Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động (TCVN 7009-3 : 2002, ISO 9703-3 : 1998)
Nhan đề khác: Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 3: Guidance on application of alarms
Tác giả: Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 - Trang thiết bị y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Chăm sóc gây mê và hô hấp
Tín hiệu báo động
Ứng dụng các báo động
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 9 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8278
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7009-3_2002_912387.pdf300,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback