DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa:Y- Điều Dưỡng >
Ngành y >
Kỹ Thuật Y Sinh New >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8274

Nhan đề: Ống thở dùng trong máy gây mê và máy thở (TCVN 7005 : 2002, ISO 5367 : 2000)
Nhan đề khác: Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators
Tác giả: Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 - Trang thiết bị y tế
Từ khoá: Y tế
Thiết bị y tế
Ống thở
Máy gây mê
Máy thở
Tiêu chuẩn Việt Nam
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Mô tả: 23 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8274
Appears in Collections:Kỹ Thuật Y Sinh New

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TCVN7005_2002_914351.pdf335,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback